کمیته علمی

 

دبیر علمی کنفرانس

پروفسور محمدرضا بهرنگی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و

ریاست انجمن مديريت آموزشي ايران

   
کمیته علمی کنفرانس

Dr. Maciej Mitręga

PhD. Associate professor and head of Department of Business and Consumer at the University of Economics in Katowice

دکتر مهدی خیراندیش

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری
 

 

دکتر امیر صادقی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری
 

دکتر حسن محجوب

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری

دکتر عباسعلی رستگار

دکترای مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

دکتر حسین عزیزی نژاد

دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه صنایع و معادن

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر پیام عباس زاده

Ph.D in Technology Foresight, Tehran Polytechnic University

 

دکتر مرتضی ململی

مدرس دانشگاه و شهردار بیدستان

رئیس مجمع شهرداران استان قزوین

دکتر رامتین شاطری

دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار  از دانشگاه آزاد اسلامی  و دکترای مدیریت بازاریابی از دانشگاه بین المللی موناکو

دکتر مهدی مقدسی

دکتری مدیریت صنعتی  - عضو هئیت علمی و دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی قابوسیه

London Business & Engineering School

دکتر رضا اجاقلو

دکتری مدیریت منابع انسانی

London Business & Engineering School

دکتر ناصر نصیری

دکترای علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل دانشگاه Hacettepe

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی عالی علامه خویی

 
 

دکتر حمیدرضا ایمانی

دکترای حسابداری دانشگاه علوم تحقیقات اصفهان
 
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دکتر ناصر عسکری

مدرس دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری

دکتر پروین صدری

دکترای حسابداری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

دکتر بهاره بنی طالبی دهکردی

دکترای حسابداری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

Dr. Reza Mokarram Aydenlou

PHD student of LondonBES

Professor Nigel Nicholson

Psychologist in the field of management,

organisation, and leadership

 

 

Professor Stephen Graham Harrison

Project Management Institute, New Zealand

Majid Namehgoshayfard
Doctor of Philosophy (PhD) in Strategic Management

Professor Prasanth Kumar Prasanna

Project Management Professional,

Project Management Institute, U.S.A

Professor Sean Whitaker

Project Management Professional,

Project Management Institute,New Zealand

Professor Darry Moore

MBA graduate of Loyola University, New Orleans

Professor Vijay Prasad

Indian Institute of Technology, Mumbai

Dr Dmitry Plotnikov

Udmurt State University