پیوستن جناب آقای دکتر حمیدرضا ایمانی به جمع کمیته علمی کنفرانس


جناب آقای دکتر حمیدرضا ایمانی (دکترای حسابداری) عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به جمع اعضای کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوستند.