پیوستن انجمن حسابداران بین المللی پارس سوشیانت گستربه جمع حامیان کنفرانس


انجمن حسابداران بین المللی پارس سوشیانت گستر مؤسسه ای غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که در مورخه 2/10/1387 تحت شماره 32 به ثبت رسیده است. 
این انجمن به منظور گسترش وارتقای علمی و فراهم کردن شرایط وفرصتهای مناسب و اعتلای آگاهی و تخصص حرفه ای و ارائه روش های نوین علمی و کاربردی همگام با دانش روز جهان وسعی درایجاد امکانات تدوین، تحقیق و پژوهش و تفهیم و تعلیم کاربردی و عملی و علمی و حرفه ای و توسعه طرح های کارآفرینی و اشتغالزایی در راستای حرفه حسابداری تأسیس گردیده است. به منظور نیل به این اهداف انجمن سعی در انجام اقدامات زیر را دارد: 

  • انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم حسابداری سر و کار دارند. 
  • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه برنامه های مربوط به تعلیم حسابداران از لحاظ علمی و عملی 
  • تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی 
  •  سعی و اهتمام در جهت ایجاد زمینه مناسب اشتغالزایی و کاریابی و حمایت از اعضاء در اجرای اصول و ضوابط حرفه ای . 
  •  ترغیب و تشویق اعضاء و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.