پیوستن جناب آقای دکتر مرتضی ململی شهردار بیدستان و رئیس مجمع شهرداران استان قزوین به جمع کمیته علمی کنفرانس


 جناب آقای دکتر دکتر مرتضی ململی (دکترای حقوق و مدرس دانشگاه)  شهردار بیدستان و رئیس مجمع شهرداران استان قزوین به جمع اعضای کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوستند.