فرمت ارائه پوستری


پژوهشگران گرامی که مقاله آنها به صورت پوستری مورد پذیرش قرار گرفته است و در سالن کنفرانس حضور دارند میبایست پوستر خود را طبق فرمت ارائه شده در این لینک و در یک صفحه آماده و حداکثر تا تاریخ 8 بهمن 95 به ایمیل info@mdmconf.com ارسال نمایند.